Type: SP

Bhf. Kagran, 6-9-1976.   6002

Bhf. Simmering, 10-7-1984.  6002

Amsterdam, Stationsplein, 10-10-1987.   6011

Bhf. Ottakring, 31-8-1982.   6017

Bhf. Ottakring, 9-6-1983.   6019

Hauptwerkstätte, 11-6-1979.   6028

Hauptwerkstätte, 10-7-1984.  6032

Bhf. Gürtel, 10-6-1983.   6035

Bhf. Simmering, 30-8-1982.   6036

Bhf. Hernals, 10-6-1983.   6037

Bhf. Rudolfsheim, 13-8-1981.   6038

Bhf. Ottakring, 5-9-1976.   6045

                         Bhf. Ottakring, 31-8-1982.   6051

=========================================================================

Type: SS

     Hauptwerkstätte, 17-2-1981.   6053

=========================================================================

Type: KM

Hauptwerkstätte, 17-2-1981.   6112

Bhf. Vorgarten, 28-7-1980.  6113

Bhf. Rudolfsheim, 8-6-1983.   6113

          Jägerstrasse, 8-6-1983.   6113

Hernalser Hauptstrasse, 12-7-1984.  6113

=========================================================================

Type: TU

    Bhf. Michelbeuern, 15-8-1981.   6122

=========================================================================

Type: KO

Bhf. Brigittenau, 10-8-1981.   6132

Bhf. Simmering, 9-6-1983.   6133

       Bhf. Simmering, 9-6-1983.   6135