Karlsruhe

Bhf. Tullastrasse, 1-9-1978.   T.w. 92

Bhf. Tullastrasse, 1-9-1978.   T.w. 14

Bhf. Tullastrasse, 2-6-1979.  T.w. 397

Bhf. Tullastrasse, 2-6-1979.  T.w. 398

Bhf. Tullastrasse, 2-6-1979.  T.w. 115

Kaiserstrasse, 2-6-1979.   Lijn A - 16

Kaiserstrasse, 2-6-1979.   Lijn A - 24

Kaiserstrasse, 2-6-1979.  Lijn 2 - 198

Kaiserstrasse, 2-6-1979.   Lijn 1 - 189